BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach
BIP » MENU PRZEDMIOTOWE » Statut

Statut

 

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWIEBODZICACH

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach, zwany dalej „Domem” jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Świebodzice powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową.

§ 2. Siedzibą Domu jest miasto Świebodzice.

§ 3. Dom używa prostokątnej pieczęci zawierającej jego nazwę i siedzibę w pełnym brzmieniu.

 

Rozdział 2.

Cel i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy

 

§ 4. 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla pełnoletnich osób obojga płci, mieszkańców Gminy Świebodzice, dla osób przewlekle psychicznie chorych- typ A, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - typ B oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ C,

2. Dom może również przyjmować mieszkańców innych gmin na mocy zawartych porozumień.

§ 5. Głównymi celami działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest:

1) prowadzenie zespołu działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych jak najpełniejszej samodzielności życiowej,

2) usprawnienie kondycji psychofizycznej i zaradności życiowej podopiecznych,

3) stwarzanie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny dotkniętej zaburzeniami psychicznymi jednego z jej członków,

4) aktywizacja podopiecznych, rozwijanie ich zainteresowań, zwrócenie uwagi na kontakty
z otoczeniem,

5) wsparcie w zakresie zapewnienia podopiecznym dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

6) współdziałanie z rodzinami, opiekunami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi, kościołem i związkami wyznaniowymi,

§ 6. 1. Przedmiotem działania Domu jest świadczenie usług podopiecznym obejmujących:

1) obniżenie napięcia emocjonalnego i poziomu lęku,

2) kształtowanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych,

3) wzmacnianie poczucia własnej wartości,

4) stwarzanie możliwości do samorealizacji,

5) kształtowanie zachowań prozdrowotnych polegających na mobilizowaniu do dbania
o własne zdrowie,

6) motywowanie do podjęcia zatrudnienia lub uzupełnienia edukacji.

2. Zakres i poziom świadczonych przez Dom usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników oraz stopień ich fizycznej
i psychicznej sprawności.

3. Wszelkie informacje o uczestniku i jego rodzinie są szczególnie chronione.

 

Rozdział 3.

Zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy

 

§ 7. 1 Domem zarządza Kierownik.

2. Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Świebodzice, który jednocześnie jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika ŚDS i dokonuje wobec niego czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

§ 8. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

2. Kierownik Domu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników.

3. Kierownik może wyznaczyć spośród pracowników Domu osobę, która będzie go zastępowała w czasie nieobecności.

4. Kierownik odpowiada za opracowanie oraz realizację planów finansowo-rzeczowych, rocznych programów i planów działalności Domu.

§ 9. Szczegółową strukturę Domu, jego wewnętrzną organizację i tryb pracy określa Regulamin Organizacyjny opracowany i wprowadzony zarządzeniem przez Kierownika Domu w uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Świebodzice.

§ 10. Kierownik działa w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Świebodzice.

 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy

 

§11. 1. Dom jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy jednostki zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Świebodzice. Kontrolę nad prawidłową gospodarką finansową Domu sprawuje Burmistrz Miasta.

3. Za prawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada jego Kierownik.

4. Obsługę finansowo – księgową Domu, zbiorczą i do celów sprawozdawczych realizuje główny księgowy.

§ 12. Dom sporządza i przedkłada organowi Gminy informacje i sprawozdania finansowe
w terminach i zakresie określonym odrębnymi przepisami, a także uchwałami lub zarządzeniami organów Gminy.

 

Rozdział 5.

Nadzór i kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy

 

§ 13. 1. Nadzór bezpośredni nad Domem sprawuje Burmistrz Miasta Świebodzice.

2. Nadzór merytoryczny i kontrolny nad Domem sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

§ 14. Kierownik Domu składa Radzie Miejskiej Świebodzic coroczne sprawozdanie
z działalności domu za poprzedni rok budżetowy w I kwartale każdego roku oraz na każde żądanie organów Gminy.

 

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Statut Domu nadaje Rada Miejska w Świebodzicach.

2. Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Wprowadził Marek Jakubina 15.01.2021 10:57:29
Opublikował Marek Jakubina 15.01.2021 10:57:29
Odpowiedzialny za treść Izabela Gaweł 15.01.2021 10:57:29
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.